Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego amkajak.pl 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny na amkajak.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia; 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy amkajak.pl Andrzej Mackiewicz z siedzibą Bród Mały 3c 16-402 Suwałki, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru. 

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem  

1.Postanowienia ogólne 

Sklep jest własnością AM Kajak.pl Andrzej Mackiewicz podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Suwałki zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 844-208-54-63  Regon: 200643370.  

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pomocą strony internetowej sklepu  www.amkajak.pl ; e-mail:  amkajak.pl@gmail.com , kontakt@amkajak.pl 

Telefonicznie pod numerem +48 531 750 617 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 oraz osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  

2 .Składanie zamówień  

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.  
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.  
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru. 
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.  
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”. 

3. Towar  

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.  
 
4 .Koszty i termin wysyłki  

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.  
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności “przelew” lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).  
3. Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni. W przypadku braku towaru na stanie sklepu lub przy opcji sprowadzenia części na zamówienie czas realizacji może wynieść około 21 dni, nie dłużej jednak niż 30 dni. 

5. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.amkajak.pl  dostarczamy wykorzystując własny transport samochodowy lub korzystamy z usług kurierskich.  

6. Koszty dostawy towaru ustalany jest indywidualnie. 

Koszty transportu

7. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy bezpłatnie. 

5. Płatności  

1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT.  
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.  

3. Osobiście w siedzibie firmy (płatność gotówką) 

Formy płatności

6 .Procedura reklamacji  

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przyczyny reklamacji przedmiotu.)  

2. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy AM Kajak.pl Andrzej Mackiewicz w siedzibą w Suwałkach bądź drogą mailową kontakt@amkajak.pl

Potrzebne formularze znajdują się w zakładce pliki do pobrania

7. Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni . Termin ten  liczy się od dnia otrzymania rzeczy, potwierdzeniem jest wstawienie paragonu lub faktury za zakup, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. 

2. Zwrot towaru zostanie przyjęty tylko wtedy gdy odesłany towar nie nosi śladów użytkowania, odesłany towar nie został w żaden sposób uszkodzony oraz razem z odesłanym towarem dołączony będzie dowód zakupu (paragon lub faktura). 

Potrzebne formularze znajdują się w zakładce pliki do pobrania

8. Zwrot pieniędzy  

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym w terminie 1-14 dni lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.  

9. Gwarancja

Gwarancja udzielona przez producenta obowiązuję 24 miesiące dla osób fizycznych , natomiast 12-18 miesięcy dla wypożyczalni i firm.

Gwarancja obejmuję naprawę lub wymianę uszkodzonego towaru po terminie zakupu , który przekroczył 14 dni od daty otrzymanego towaru.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych z nieprawidłowego użytkowania towaru , w tym przypadku kajaków.

Gwarancji podlega uszkodzenie wynikłe przy produkcji kajaka.

Gwarancji nie podlega produkt , który przekroczył termin objęty gwarancją.

Ubiegając się o gwarancję potrzebny będzie dokument potwierdzający zakup oraz opis uszkodzenia.

Gwarancję można zgłaszać bezpośrednio mailowo. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres kontak@amkajak.pl

Potrzebne formularze znajdują się w zakładce pliki do pobrania

10. Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.   
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.) 
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.amkajak.pl , obowiązuje przez czas nieokreślony i w przyszłości może ulec zmianie. 

Potrzebne formularze znajdują się w zakładce pliki do pobrania

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane popularnie RODO lub GDPR. 

1. Następujące osoby wspólnie z Administratorami Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem zamówienia/ zawarciem umowy i wykonaniem zamówienia / usługi z AM Kajak.pl Andrzej Mackiewicz , NIP 8442085463: 

a) Andrzej Mackiewicz jako administrator : 

Dane kontaktowe  

Adres: Bród Mały 3c 16-402 Suwałki 

e-mail : amkajak.pl@gmail.com  

tel : 507 048 617  

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach : 

a) realizacji złożonego przez Państwa zamówienia   

b) ewentualnego rozliczenia i dochodzenia roszczeń wynikających ze złożonego przez Państwa zamówienia  

c) archiwizowania  

d) księgowych.  

3. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych; 

b. sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych; 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d. przenoszenia danych; 

e. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

4. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelarii prawnej bądź profesjonalnemu pełnomocnikowi celem dochodzenia ewentualnych roszczeń , które przysługiwać mogą wobec Państwa lub w innych sprawach związanych ze złożonym przez Państwa zamówieniem.  

5. Na Pani/ Pana danych osobowych Administrator nie będzie wykonywał operacji przetwarzania , w tym profilowania , których skutkiem jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.